IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Plynové kondenzačné kotle

Jedným z najdôležitejích opatrení úspor palív a energie je zavádzanie nových technických zariadení s vysokou účinnosťou do technologických procesov. Pri návrhoch nových zdrojov tepla alebo rekonštrukciách môžu byť takýmto zariadením plynové kondenzačné kotle. Vysokou účinnosťou spaľovania umožňujú lepšie využiť potenciál plynu a tým znížiť jeho spotrebu. V krajinách Západnej Európy sa kondenzačné kotle používajú už viac ako 25 rokov. U nás žiaľ doposiaľ nenašli dostatočné uplatnenie, hlavne z dôvodov vyššej výrobnej ceny a zatiaľ ešte stále relatívne nízkych cien palív a energie. Nárast cien palív a energie však bude pokračovať až do úplného vyrovnania cien so svetovými. Formou dotácií budú podporované predovšetkým také riešenia, ktoré znižujú spotrebu palív a energií. Použitie kondenzačných kotlov je síce investične náročné, no pri vysokej účinnosti spaľovania a vhodnom návrhu vykurovacieho systému je návratnosť investícií pri zvyšovaní cien palív a energií rýchla.

Rozdiely medzi nízkoteplotnými, konvekčnými a kondenzačnými kotlami
Plynový kotol je vhodne upravená a uzavretá nádoba, v ktorej dochádza k spaľovaniu plynného paliva, pričom sa uvoľňujú spaliny a teplo. Prostredníctvom výmenníka tepla sa vzniknuté teplo obsiahnuté v spalinách odovzdáva vykurovaciemu médiu (vykurovacia voda, kondenzát).

Ako pracuje kondenzačný kotol
Väčšia účinnosť spaľovania plynu v kondenzačných kotloch spočíva vo využití tepla zo spalín. Pri klasických plynových kotloch teplo plameňa plynového horáka ohrieva rúrky výmenníka a v nich vykurovacie médium, ktoré je potrubným rozvodom dopravované do vykurovacích priestorov. Spaliny vzniknuté horením odchádzajú do komína a do okolitého prostredia. V porovnaní s klasickým kotlom prechádza vykurovacia voda výmenníkom kondenzačného kotla dvakrát. Vysoká účinnosť je dosiahnutá predovšetkým dochladením spalín, pri ktorom sa uvoľňuje kondenzačné (latentné) teplo spalín, čo je vlastne rozdiel medzi spalným teplom a výhrevnosťou paliva.

Kondenzačný kotol - správne rozhodnutie
Kondenzačné kotly možno použiť pre nové ako aj staršie vykurovacie systémy, keďže kondenzačné kotly sú vhodné nielen do systémov s prevažujúcim podielom podlahového vykurovania ale aj do starších vykurovacích systémov s radiátormi. Výhoda kondenzačných kotlov pri radiátorovom vykurovaní je hlavne v prechodných obdobiach jar - jeseň, keď stačí vykurovať na teplotu okolo 50°C, čo je pod teplotou rosného bodu, čím bude dosiahnutá tepelná pohoda v miestnostiach (cca 22°C).